POLITICA-PRIVACITAT 2022

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

BARCELONA ACTIVA SAU SPM (en endavant, “BARCELONA ACTIVA” o “L’Entitat”) amb C.I.F. A-58295296 i domicili social a Carrer de la Llacuna, número 162-164, 08018 Barcelona, degudament inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, manifesta que és propietària de la pàgina web https://www.barcelonactiva.cat/ en la seva condició de societat municipal de l’ Ajuntament de Barcelona (en endavant, la “Web”) d’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, la “LSSICE”).

L’Ajuntament de Barcelona és el Responsable del Tractament, com a titular responsable del servei prestat per BARCELONA ACTIVA, qui actua com a Encarregat del Tractament de l’Ajuntament de Barcelona. Per més informació, es pot consultar la Política de Privacitat de l’Ajuntament de Barcelona, disponible a les diferents oficines d’atenció ciutadana o a la seva pàgina web (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades). Tot i això, a l’apartat 4.2.2. d’aquesta Política es contemplen certs tractaments sobre els quals BARCELONA ACTIVA es la Responsable del Tractament. La present Política de Privacitat és d’aplicació a aquelles dades que tracti BARCELONA ACTIVA en qualitat d’Encarregat del Tractament de l’Ajuntament de Barcelona.

Més endavant trobaràs informació sobre quines dades tracta BARCELONA ACTIVA com a Responsable i quines com a Encarregat.

La incorporació de totes les dades sol·licitades a través de la Web és necessària per a aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a la disposició de la persona usuària. De no facilitar-se totes les dades requerides per BARCELONA ACTIVA, no es garanteix que la informació i serveis sol·licitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de la persona usuària.

El terme “persona/es usuària/es” s’empra aquí per a referir-se a totes les persones majors d’edat que accedeixin a la Web.

 

1. Identitat i dades de contacte del Responsable del Tractament

En els termes de la normativa de protecció de dades aplicable i, especialment, del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, el “RGPD”), i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (en endavant, la “LOPDGDD”), el Responsable del Tractament és:

Responsable del Tractament

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Encarregat del Tractament

BARCELONA ACTIVA SAU SPM

CIF: A-58295296

Domicili social: Carrer de la Llacuna, núm. 162-164, 08018 Barcelona

Telèfon: 900 533 175

Correu electrònicbarcelonactiva@barcelonactiva.cat

Delegat de Protecció de Dades: dpo@barcelonactiva.cat

 

2. Compliment de la normativa aplicable

BARCELONA ACTIVA ha adequat la Web al RGPD i a la LOPDGDD. Així mateix, ha posat en pràctica totes aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades de caràcter personal.

La transmissió de dades per part de la persona usuària dels serveis de BARCELONA ACTIVA (en endavant, “la persona usuària”) a través de la Web, es realitza de manera voluntària i sent aquest informat de forma prèvia al tractament de l’ús i les finalitats d’aquest.

 

3. Principis que apliquem a la seva informació personal

Les dades subministrades a BARCELONA ACTIVA per diferents medis, formularis de contacte online o offline, o qualsevol altre procediment utilitzat per a la recollida de les seves dades, es realitzaran d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei que se l’hagi informat.

En el tractament de les seves dades de caràcter personal, apliquem els següents principis que s’ajusten a les exigències del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència.

 • Principi de minimització de dades.

 • Principi de limitació del termini de conservació.

 • Principi d’integritat.

 • Principi de confidencialitat.

 • Principi d’exactitud de les dades.

BARCELONA ACTIVA es reserva el dret d’excloure dels serveis a tot persona usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions legals que procedeixin.

 

4. Tractament de dades personals

4.1. Recollida i tractament de dades personals

Les dades subministrades a BARCELONA ACTIVA per diferents mitjans, formularis de contacte o qualsevol altre procediment utilitzat per a la recollida de les seves dades, es realitzaran d’acord amb la normativa de protecció de dades vigent, i amb l’única finalitat de prestar el servei que se l’hagi informat.

La transmissió de dades per part de la persona usuària dels serveis de BARCELONA ACTIVA a través de la Web, es realitza de manera voluntària i sent aquesta informada de manera prèvia al tractament de l’ús i de les finalitats d’aquest.

BARCELONA ACTIVA informa a la persona usuària que únicament es recull aquella informació necessària per a assolir la finalitat del tractament i, únicament es tractaran les dades que hagi prestat per a la/es finalitat/s per a la/es qual/s se’l va informar i, posteriorment, va autoritzar.

4.2. Finalitats del tractament

4.2.1. Ajuntament de Barcelona com a Responsable del Tractament

L’Ajuntament de Barcelona, com a Responsable del Tractament, ha encarregat a BARCELONA ACTIVA, com a Encarregat del Tractament, l’execució de les finalitats que es descriuen a continuació:

Serveis

Finalitat del tractament

Base jurídica del tractament

Període de conservació

Formació

Gestió de l’organització, convocatòria i inscripcions a les formacions organitzades per Barcelona Activa en nom de l’Ajuntament de Barcelona.

Interès públic. Article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

10 anys a partir de la prestació del servei

Acompanyament i networking per a professionals, persones emprenedores i empreses

Acompanyament per la cerca de feina per iniciar un nou projecte o per la gestió empresarial i seguiment de resultats.

Interès públic. Article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

10 anys a partir de la prestació del servei

Assessorament

Ajuda i orientació personalitzada, ajustada a les necessitats de les persones treballadores, autònomes, emprenedores i les empreses.

Interès públic. Article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

10 anys a partir de la prestació del servei

Resolució de consultes

Atendre i gestionar adequadament les consultes, incidències i/o suggeriments i opinions de la persona usuària.

 Interès públic. Article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

2 anys després de la consulta realitzada

Gestió de les cites

Donar tràmit a la sol·licitud de cita prèvia realitzada per la persona usuària a través de mitjans electrònics com el correu o aplicacions de missatgeria instantània, així com la inscripció a les aules virtuals a través de la web de Barcelona Activa.

Interès públic (Article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya); i consentiment per l’ús d’aplicacions de missatgeria instantània.

2 anys després de la sol·licitud realitzada

Estudis i anàlisis estadístics

Realitzar estudis i anàlisis estadístics dels serveis d’ocupació, emprenedoria i formacions que presta Barcelona Activa, en nom de l’Ajuntament.

Aquests estudis es faran sempre utilitzant dades anonimitzades

Interès públic. Article 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

6 anys

Enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en format electrònic

Enviament de comunicacions comercials de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, butlletins i altra informació sobre els serveis de Barcelona Activa en format electrònic.

Consentiment de la persona interessada.

Fins que la persona usuària exerceixi la revocació del seu consentiment.

 

4.2.2 Barcelona Activa com a Responsable del Tractament

BARCELONA ACTIVA tracta les següents dades com a Responsable del Tractament:

Serveis

Finalitat del tractament

Base jurídica del tractament

Període de conservació

Videovigilància

Gravació d’imatge i so a través de càmeres de videovigilància per garantir la seguretat de les persones i instal·lacions de Barcelona Activa

Interès legítim

1 mes

Cookies de Navegació

Recollida i gestió de cookies del lloc web barcelonactiva.cat.

Consentiment de la persona interessada

Revocació del consentiment o 2 anys

 

4.3. Categoria de dades personals

Tenint en compte les finalitats esmentades anteriorment, BARCELONA ACTIVA recull i tracta en nom de l’Ajuntament de Barcelona les següents categories de dades de la persona usuària:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça de correu electrònic, número de telèfon, direcció postal, sexe, data de naixement, nivell d’estudis i ocupació.

 • Dades sensibles: discapacitats, antecedents penals, dades indicadores de vulnerabilitat social. Aquesta informació serà anonimitzada en cas de realitzar informes estadístics.

 • Dades de navegació: També, a través de les cookies BARCELONA ACTIVA recull determinada informació vinculada a la navegació de la persona usuària. El seu tractament i finalitats estan explicades a la nostra Política de Cookies https://www.barcelonactiva.cat/cookies.

En relació amb les consultes o sol·licituds realitzades mitjançant els formularis disponibles a les pàgines “CONTACTE” i “VISITES INSTITUCIONALS”, es permet a la persona usuària explicar breument el motiu de la consulta i de la visita institucional, respectivament. Tingui en compte que BARCELONA ACTIVA no respondrà cap consulta personal, excepte les estrictament establertes per la legislació vigent. En cap circumstància la persona usuària comunicarà dades de categories especials (per exemple: dades de salut, religió, etc.) a través dels formularis habilitats a la Web. En cas de fer-ho, la persona usuària eximeix de tota responsabilitat a BARCELONA ACTIVA. En el cas que es remetin consultes o continguts inadequats, BARCELONA ACTIVA procedirà a la seva eliminació. 

Per a obtenir més informació sobre la resta de tractaments de dades que BARCELONA ACTIVA realitza, pot consultar el nostre Registre d’Activitats del Tractament a través d’aquest enllaç: https://www.barcelonactiva.cat/documents/20124/0/RAT_GENERAL_BA_tcm101-52112.pdf/02cdcac6-0879-8252-02ac-13428fc8df4a?t=1603117532896

 

5. Menors d’edat

Els menors d’edat no podran fer ús dels serveis disponibles a través de la Web sense prèvia autorització dels seus pares, mares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través de la Web pels menors al seu càrrec, incloent-hi l’emplenament dels formularis amb les dades personals dels menors i la selecció, si escau, de les caselles que els acompanyen.

 

6. Tractament de les dades per part de tercers i cessions de dades

En funció de les finalitats per a les quals van ser recollides les dades personals, aquestes podran ser tractades per:

 • Personal autoritzat de BARCELONA ACTIVA o els seus representants actuant en el seu nom, subjectes a la normativa de protecció de dades vigent que resulti d’aplicació.

 • Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos els Jutjats i Tribunals quan així ho exigeixi la normativa aplicable

 • Tercers proveïdors de serveis externs que BARCELONA ACTIVA contracti i que tinguin la condició d’encarregat del tractament, proveïdors de serveis d’IT que processen informació, servidors d’allotjaments, manteniment de suport a bases de dades, programari i aplicacions, serveis de formació, assessorament i qualsevol altre proveïdor de serveis necessaris per dur a terme les finalitats descrites al punt 4.2. de la present Política. Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per a assegurar que podem compartir aquesta informació en compliment de la normativa de protecció de dades.

 • L’ informem que les seves dades podran ser cedides per BARCELONA ACTIVA en nom de l’ Ajuntament de Barcelona amb el seu previ consentiment exprés -o quan una altra base jurídica ho permeti- a l’administració pública, entitats del sector públic i a d’altres empreses amb les que mantingui contractes o acords de col·laboració en vigor als efectes del compliment dels fins directament relacionats amb les funcions de BARCELONA ACTIVA així com, en el seu cas, a efectes de gestió de polítiques actives d’ ocupació, intermediació en el mercat de treball i/o la realització de pràctiques laborals.

 • En cas de demanar cita a través de l’aplicació de missatgeria instantània “WhatsApp”, les dades de la persona interessada també seran tractades per WhatsApp Ireland Limited. Per conèixer el tractament de dades que realitza WhatsApp pots accedir a la seva política de privacitat mitjançant el següent enllaç: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea.

Si existeix una venda, una fusió, consolidació, canvi en el control societari, transferència substancial d’actius, reorganització o liquidació de BARCELONA ACTIVA, llavors, a la nostra discreció, podem transferir, vendre o assignar la informació recaptada en la Web a una o més parts rellevants.

 

7. Mesures de seguretat

BARCELONA ACTIVA adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada  moment per la seva activitat. En aquest sentit, utilitza tècniques de xifrat que no permeten a un tercer rastrejar la identitat de la persona usuària que interactua amb els nostres serveis. Així mateix, també podrà portar a terme tècniques segures d’anonimització de les dades personals que tracta per a portar a terme la seva activitat. No obstant això, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé BARCELONA ACTIVA posa tots els seus mitjans al vostre abast per evitar aquest tipus d’actuacions.

 

8. Transferència internacional de dades

No cedim les dades personals de la persona usuària a tercers fora de l’Espai Econòmic Europeu. En el cas de realitzar-se transferències internacionals de dades, es prendran totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la seguretat de les dades.

 

9. Drets de les persones interessades i el seu exercici

De conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD, les persones usuàries poden exercir els següents drets:

 • Dret d’accés.

 • Dret de rectificació.

 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.

 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

 • Dret a oposar-se al tractament.

 • Dret a la portabilitat de les dades.

 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

 • Dret a revocar el consentiment.

 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Pot presentar la seva reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) (https://apdcat.gencat.cat/ca/).

Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/), i dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades per escrit a l’adreça de correu electrònic dpo@barcelonactiva.cat, amb REF.: “Protecció de Dades”.

BARCELONA ACTIVA podrà sol·licitar la informació addicional que estimi necessària per a atendre adequadament les sol·licituds d’exercici de drets. 

En el cas que l'entitat tingui dubtes raonables sobre la identitat de l'interessat, podrà sol·licitar còpia d’un  document acreditatiu de la seva identitat (per exemple, el DNI o Passaport). 

En els supòsits en els quals concorrin alguna de les següents circumstàncies, BARCELONA ACTIVA també podrà requerir còpia del document d'identitat o equivalent:

 • Sol·licituds realitzades per tercers en representació de l’interessat: En aquestes circumstàncies, BARCELONA ACTIVA podrà requerir còpia del document d’identitat o equivalent a la persona autoritzada per l’interessat, al propi interessat, així com l’autorització de l’interessat perquè el tercer pugui exercir els seus drets en representació seva.  
 • Sol·licituds inusuals: Si la sol·licitud s'aparta del que és típicament esperat o es presenta de manera inusual, pot sorgir la necessitat d'una verificació addicional per a garantir que la sol·licitud sigui legítima i provingui de la persona correcta.
 • Accés a informació sensible o confidencial: Si la sol·licitud està relacionada amb informació especialment sensible o confidencial, és possible que se sol·liciti una verificació addicional de la identitat per a assegurar-se que només la persona autoritzada tingui accés a aquesta informació.
 • Canvi recent en la informació personal: Si hi ha hagut un canvi recent en la informació personal del sol·licitant, com un canvi de nom, adreça o número de telèfon, pot generar dubtes sobre la identitat i justificar una verificació addicional.
 • Sospita de frau o suplantació d'identitat: Si existeixen motius raonables per a sospitar que s'està produint un intent de frau o suplantació d'identitat, és necessari realitzar una verificació exhaustiva de la identitat abans de proporcionar accés a les dades personals, per tal d’acreditar que efectivament el sol·licitant és el titular o representant del titular de les dades objecte de la petició de drets exercida.
 • Sol·licituds múltiples o repetitives: Si una persona realitza múltiples sol·licituds d'exercici de drets utilitzant diferents identitats o de manera repetitiva, això pot generar sospites i dubtes sobre la seva identitat real.

BARCELONA ACTIVA aplicarà en tot cas mesures tècniques i organitzatives raonables tenint en compte les circumstàncies concurrents i utilitzant sempre els mitjans menys invasius per a la intimitat de les persones sol·licitants. 
 

10. Informació comercial i promocional

En cas que la persona usuària hagi autoritzat a BARCELONA ACTIVA a l’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals, les dades de caràcter personal que faciliti mitjançant el formulari corresponent seran objecte de tractament per part de BARCELONA ACTIVA en nom de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de notificar-li els continguts publicitaris i comunicacions comercials relacionats amb els serveis prestats per BARCELONA ACTIVA.

La persona usuària pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment accedint a l’enllaç habilitat en cada butlletí de notícies enviant un correu electrònic a l’adreça dpo@barcelonactiva.cat, amb REF.: “Baixa Newsletter”.

Els butlletins també poden contenir enllaços a llocs web de tercers. Emmagatzemarem les seves dades durant el període de temps que s’hagi subscrit als butlletins de notícies. En cas que s’hagi donat de baixa de la subscripció, procedirem a bloquejar les seves dades en aquest context perquè no rebi més butlletins de BARCELONA ACTIVA.

 

11. Consentiment de la persona usuària

La persona usuària manifesta haver llegit i acceptat expressament la present Política de Privacitat.

La persona usuària s’obliga a mantenir indemne a BARCELONA ACTIVA davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de la persona usuària del deure descrit en aquest paràgraf.

 

12. Oposició o revocació del tractament de dades

Si vostè ha donat el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals, pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment. Pot comunicar la seva revocació a dpo@barcelonactiva.com.

No obstant l’anterior, malgrat qualsevol oposició o revocació realitzada, és possible que estiguem legalment obligats a conservar les dades.

Addicionalment, també pot oposar-se i revocar el seu consentiment en qualsevol moment al tractament de les seves dades personals amb finalitats publicitàries. Les dades de contacte pot trobar-les en el Punt 1.

 

13. Enllaços a altres llocs web

Aquesta Web conté enllaços o vincles a altres llocs web no gestionats per l’Ajuntament de Barcelona, de manera que, ni l’Ajuntament de Barcelona ni BARCELONA ACTIVA exerceixen cap control sobre aquests, ni respon de la informació a la qual tenen accés. Preguem que visiti aquests llocs web directament per obtenir informació sobre la seva Política de Privacitat en la qual es proporciona informació sobre la protecció de dades, la seguretat, l'obtenció de dades i les disposicions relatives a la transmissió de les dades. BARCELONA ACTIVA no serà responsable de cap acció adoptar per o dels continguts d'aquests llocs web.

Llevat que el Responsable del Tractament o BARCELONA ACTIVA així ho hagués autoritzat de forma prèvia i per escrit, no es podrà inserir un "link", "hyperlink", "framing" o vincle similar a la Web.

En cas de seguir-nos a les xarxes socials com Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, SlideShare o LinkedIn, revisi les seves polítiques de privacitat per a obtenir informació sobre com tracten i comparteixen les seves dades personals, ja que ni l’Ajuntament de Barcelona ni BARCELONA ACTIVA exerceixen cap control sobre ells ni té cap mena de responsabilitat respecte a la informació a la qual tenen accés les xarxes socials.

 

14. Canvis en la Política de Privacitat

Només utilitzarem dades de caràcter personal segons el que estableix la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en que es recullin aquestes dades.

L’Ajuntament de Barcelona i BARCELONA ACTIVA es reserven el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat amb efecte des de la data de publicació de tals modificacions en la Web, per la qual cosa es recomana visitar-la cada vegada que s’accedeixi a aquesta. Si en algun moment decidim fer ús de dades personals de manera diferent a la qual es va declarar en el moment de la seva obtenció, es comunicarà a la persona usuària per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment, se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat.

En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

 

15. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant per la persona usuària per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de la Web, està regulada per la normativa de protecció de dades vigent, especialment, pel RGPD i per la LOPDGDD.

 

16. Cookies

L’accés a la Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada persona usuària perquè el servidor recordi una certa informació. Aquesta informació permet identificar-li posteriorment com una persona usuària concreta i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica sobre l’ús i operativitat de la Web.

Les persones usuàries que no desitgin activar les cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en els seus dispositius, poden configurar el seu propi dispositiu a aquest efecte. Per a més informació, pot consultar la nostra Política de Cookies https://www.barcelonactiva.cat/cookies.