Codi ètic

L’activitat de Barcelona Activa es basa en uns valors i principis que fonamenten la seva cultura corporativa i són la referència sobre la conducta esperada en l’exercici de les funcions i relacions amb tercers. Aquests valors i principis, formen part de la nostra identitat corporativa i constitueixen la base d’una cultura de resiliència preparada per afrontar reptes amb integritat i excel·lència.

Aquest Codi Ètic pretén ser la norma bàsica que recull els principis i valors ètics de l’organització, als efectes de declarar i difondre entre empleats i col·laboradors el compromís de l’organització de complir amb la llei i els estàndards ètics. Té com a propòsit posar de manifest les aspiracions morals de l’organització i servir de guia de referencia sobre la conducta esperada per par part de totes les persones membres o integrants de Barcelona Activa.

La VISIÓ de Barcelona Activa és fer de Barcelona una ciutat de referència internacional per treballar, emprendre i viure amb valors socials i ambientals.​​​​​

Principis ètics

Els PRINCIPIS ÈTICS que han de respectar en tot moment les persones integrants de Barcelona Activa en el desenvolupament de les seves tasques són:
Responsive Image

Legalitat

Assegurar-se de complir amb l’ordenament jurídic vigent.
Responsive Image

Igualtat

Garantir la igualtat de tracte a tot el personal, persones usuàries i a totes les persones i empreses col·laboradores, evitant qualsevol mena de discriminació.
Responsive Image

Imparcialitat

Actuar de manera legítima i adoptar les decisions amb imparcialitat, sense que estiguin condicionades per cap conflicte d’interès i sempre en benefici de l’interès públic.
Responsive Image

Objectivitat

Actuar tenint en compte tots els elements en joc i havent-los ponderat adequadament.
Responsive Image

Integritat

Actuar d’acord amb els principis, valors i normes d’actuació que estableix aquest Codi i sempre garantint la bona fe.
Responsive Image

Transparència

Desenvolupar les accions de manera transparent, complint amb la legislació que té aquesta finalitat.

Àmbit d'aplicació

L’ÀMBIT D’APLICACIÓ d’aquest Codi Ètic s’estén a totes les persones membres o integrants de Barcelona Activa sense excepció. En aquest sentit, totes les persones treballadores, sigui quina sigui la seva posició, estan sotmeses a aquest Codi Ètic.

Tanmateix també resultarà aplicable a les relacions que Barcelona Activa desenvolupi amb qualsevol tercer, com ara empreses proveïdores, clients i qualsevol altre amb qui mantingui relacions comercials o de col·laboració.
Els efectes del Codi s’estenen a totes les activitats i operacions desenvolupades per Barcelona Activa, amb independència de l’àmbit geogràfic.

Barcelona Activa habilita un CANAL ÈTIC a través del qual es pot notificar, de bona fe, qualsevol incompliment, preocupació, queixa o sospita d'il·lícit o irregularitat o sospita de comissió d'un delicte o, en general, de qualsevol conducta contrària a l'ètica, legalitat o a les normes o polítiques de Barcelona Activa.