Canal ètic de Barcelona Activa

El canal ètic permet comunicar fets, situacions o conductes contraries al dret o al Codi Ètic i, per tant a la normativa, als valors corporatius i principis ètics d’actuació. 

L’objectiu és facilitar la comunicació de qualsevol informació que permeti a Barcelona Activa detectar, prevenir i corregir possibles incompliments de la normativa  legal i corporativa.

La seva funció no és la de formular queixes i suggeriments de caràcter general, per aquest tipus de comunicacions hi ha disponible la bústia queixes i suggeriments: Bústia de queixes i suggeriments.

Les persones informants han d'utilitzar el Canal Ètic de bona fe i amb consciència honesta de la certesa de la informació, les comunicacions han d’estar mínimament fonamentades i si s’escau aportar proves o indicis objectius suficients per considerar que la informació comunicada és certa. 

Les denuncies falses o realitzades de mala fe o amb intenció de causar danys podran ser objecte de sanció.
Aquest canal ètic garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions que s’hi efectuïn.

Barcelona Activa garantirà la indemnitat i protecció de les persones denunciats tal i com preveu la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin d’infraccions normatives i de lluita contra la corrupció
​​​​​​

Com funciona?

Per presentar una comunicació cal seleccionar el tipus de fet o situació que es vol comunicar.

Les dades identificatives de la persona informant són opcionals,  atès que el canal permet fer comunicacions anònimes, per tant es podrà optar entre obrir el desplegable de dades identificatives i emplenar-les o bé continuar sense incloure aquesta informació si es desitja romandre en l’anonimat.

En tots cas, la comunicació serà confidencial tant si la persona informant s’ha identificat com si és anònima.

A continuació serà necessari incloure les dades del fet, situació o conducta objecte d’informació; Per facilitar la correcta gestió es recomana fer una explicació el màxim detallada dels fets que la persona informadora ha tingut coneixement, si és possible identificar el moment temporal, les persones afectades o implicades i la ubicació. El canal permet adjuntar els documents que es consideri necessari per complementar la informació.

Una vegada informats els fets, caldrà generar una contrasenya. Aquesta  haurà de tenir una extensió mínima de 8 caràcters, entre els quals una lletra majúscula, una minúscula i un número, no s’admetran caràcters especials.

Finalitzat el tràmit es generarà un document on constarà els fets informats i un número de seguiment, el qual, juntament amb la contrasenya, permetran veure l’estat de la comunicació i continuar la interacció amb el canal o persones instructores.

IMPORTANT: És necessari conservar la contrasenya i el número de seguiment per a poder gestionar i donar tràmit a la comunicació ja que no es podran recuperar ni generar de nou.

També pots enviar la teva comunicació per correu postal al carrer Llacuna 160-162 (08018) de Barcelona (Ref. Canal Ètic).

Canal en línia 24 hores al dia: https://barcelonactiva.blockchannelgt.com/cert/sign-in  

Altres canals on podeu comunicar fets, situacions o conductes contraries a la normativa o als principis ètics d’actuació:
Ajuntament de Barcelonahttps://ajuntament.barcelona.cat/bustiaetica/ca
Oficina Antifrau de Catalunya: https://www.antifrau.cat/ca/investigacio/denuncieu.html

SUPORT: Per incidències de funcionament i dubtes relacionats amb la política d’ús del canal, contactar amb compliance@barcelonactiva.cat