Per una contractació pública socialment responsable

El Servei d'assessorament en Clàusules Socials de Barcelona Activa té com a objectiu l'impuls de les Clàusules Socials relatives a la "contractació de persones en situació d'atur amb especials dificultats d'inserció laboral o d'exclusió social" i a la "subcontractació amb empreses d'economia social", així com de la Reserva Social.

Què fa Barcelona Activa?

  1. Assessora a les unitats promotores de l'Ajuntament de Barcelona i entitats dependents  sobre la idoneïtat d'incloure aquestes Clàusules Socials i l'oportunitat de reservar contractes o lots a determinades entitats segons l'oferta de béns i serveis existent a l'àmbit. 
  2. Acompanya les empreses adjudicatàries en el compliment de les Clàusules:
  • Dona indicacions per la correcta aplicació de les mesures socials en la fase d'execució del contracte. 
  • Ofereix suport en la definició dels perfils professionals, fa la preselecció de persones en situació d'atur amb especials dificultats d'inserció laboral i realitza el seguiment de la seva integració a l'empresa.  
  • Facilita la recerca d'empreses d'economia social en funció del sector que es pretén subcontractar.
          3. Realitza el seguiment dels processos de contractació en els que ha intervingut i n'analitza l'impacte i recull les                     possibles incidències.  
          4. Es coordina amb els diferents  programes municipals i les entitats de la ciutat.
Per a més informació:
Al web: ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica
Directori Empreses Economia Social: directorieconomiasocial.barcelonactiva.cat

Contacta amb:

La contractació pública: 
La contractació pública és una potent eina de política econòmica que:

  • Genera milers de llocs de treball
  • Implica una gran quantitat de contractes laborals
  • Aporta milions d'euros a l'economia de la ciutat
Decret de contractació pública sostenible

L'Ajuntament de Barcelona impulsa, amb el Decret del 24 d'abril de 2017, una contractació pública socialment responsable que incorpora objectius de justícia social i promou els drets socials i laborals de les persones contractades.

Les Clàusules Socials, així com la Reserva Social, són un mecanisme de l'Ajuntament per reforçar les polítiques socials, crear oportunitats d'inserció laboral per a persones amb especials dificultats i enfortir i promoure l'economia social a la ciutat.