saltar navegació

Menú principal

Homepage » All about Barcelona Activa» Servei Clausules Socials

Servei d'Assesorament en Clàusules Socials

Per una contractació pública socialment responsable

El Servei d'assessorament en Clàusules Socials de Barcelona Activa té com a objectiu l'impuls de les Clàusules Socials relatives a la "Contractació de persones en situació d'atur amb especials dificultats d'inserció laboral o d'exclusió social" i a la "Subcontractació amb empreses d'economia social", així com de la Reserva Social.

Què fa Barcelona Activa?
1. Assessora a les unitats promotores de l'Ajuntament de Barcelona i entitats dependents  sobre la idoneïtat d'incloure aquestes Clàusules Socials i l'oportunitat de reservar contractes o lots a determinades entitats segons l'oferta de béns i serveis existent a l'àmbit. 
2. Acompanya a les empreses adjudicatàries en el compliment de les Clàusules:

  • - Dóna indicacions per la correcta aplicació de les mesures socials en la fase d'execució del contracte. 
  • - Ofereix suport en la definició dels perfils professionals, fa la preselecció de persones en situació d'atur amb especials dificultats d'inserció laboral i realitza el seguiment de la  seva integració a l'empresa.  
  • - Facilita la recerca d'empreses d'economia social en funció del sector que es pretén subcontractar.

3. Realitza el seguiment dels processos de contractació en els que ha intervingut i n'analitza l'impacte i  recull  les  possibles incidències.  
4. Es coordina amb els diferents  programes municipals i  les entitats de la ciutat.

Per a més informació:
Al web: ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica
Directori Empreses  Economia Social:  directorieconomiasocial.barcelonactiva.cat

Per a més informació contacta amb:
Clàusula Contractació de persones en situació d'atur amb especials dificultats d'inserció laboral o d'exclusió social: clausules.socials@barcelonactiva.cat
Clàusula Subcontractació amb empreses d'economia social i Reserva Social: contractacioresponsable@barcelonactiva.cat

La contractació pública: 
La contractació pública és una potent eina de política econòmica que:
- Genera milers de llocs de treball.
- Implica una gran quantitat de contractes laborals.
- Aporta milions d'euros a l'economia de la ciutat.

Decret de contractació pública sostenible
L'Ajuntament de Barcelona impulsa, amb el Decret del 24 d'abril de 2017, una contractació pública socialment responsable que incorpora objectius de justícia social i promou els drets socials i laborals de les persones contractades.

Les Clàusules Socials, així com la Reserva Social, són un mecanisme de l'Ajuntament per reforçar les polítiques socials, crear oportunitats d'inserció laboral per a persones amb especials dificultats i enfortir i promoure l'economia social a la ciutat.