saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a Orientació Programes Singulars

Missió del lloc de treball

Implementar les accions previstes en el programa adscrit per tal de contribuir a la millora de l'ocupabilitat i afavorir la inserció laboral de les persones joves en situació d'atur i/o millora de l'ocupabilitat

Responsablilitats

En relació amb els Projectes Singulars en el marc de la Garantia Juvenil,
- Orientar professionalment i tutoritzar als participants que estan en procés de recerca de feina acompanyant-los en la definició del seu objectiu professional, facilitant la seva participació en recursos que millorin les seves competències professionals i/o en el retorn al sistema educatiu.
- Actuar de referents per als i les joves participants, i mantenir el seguiment de cada jove fins que causin baixa, per centralitzar i vehicular les seves demandes.
- Implementar les accions previstes en el programa objecte d'intervenció: captació i selecció de participants, disseny d'itineraris integrals i personalitzats d'inserció; organització, seguiment i/o impartició de sessions grupals; seminaris de motivació, orientació professional i recerca de feina; seminaris de capacitació sobre competències transversals, així com les accions específiques dels Programes singulars.
- Coordinar- se amb els equips tècnics del projecte i d'altres àrees de Barcelona Activa, i amb les entitats i recursos externs complementaris per als participants.
- Orientar i derivar als i a les participants vers l'oferta formativa professionalitzadora prevista, fent el seguiment de les estades de pràctiques no laborals en empreses de diversos sectors.
- Fer el seguiment personalitzat dels usuaris en les diverses fases dels itineraris, inclosa la fase de pràctiques en empreses,  l'acompanyament a la inserció i el seguiment posterior dels i les participants inserits en el mercat laboral.
- Participar, segons els requeriments del Programa, en la derivació, adaptació i integració dels/de les participants en l'empresa contractant, coordinant i supervisant de forma conjunta amb el tutor designat per l'empresa el procés d'aprenentatge al llarg del contracte laboral previst.
- Potenciar la recerca activa de feina fent especial èmfasi en  l'ús de les  Tecnologies de la Informació i Comunicació i les aplicacions multimèdia pròpies de Barcelona Activa.
- Realitzar tasques d'intermediació i de prospecció d'empreses, vetllant per l'adequació dels diferents perfils professionals del projecte a les vacants d'ofertes que s'identifiquin, en coordinació amb la Direcció de Serveis a l'Empresa i concretar els plans formatius de cada lloc de treball en el cas que correspongui.
- Gestionar ofertes de feina, intermendiant entre les necessitats de les empreses i les persones candidates, dissenyant accions formatives adhoc a l'oferta per augmentar l'ocupabilitat dels candidats i candidates.
- Recerca d'empreses i institucions per a la realizació de pràctiques formatives.
- Fer seguiment de les persones insertades o en pràctiques a les empreses, quan sigui necessari.
- Elaborar informes, memòries i indicadors de seguiment i impacte de les diferents actuacions relacionades amb el Programa.
- Generar continguts i coneixement relacionats amb l'orientació professional, el mercat de treball, sectors econòmics i tendències del món laboral i els recursos humans. Actualitzar permanentment i aprofundir sobre aquests coneixements.
- Gestionar la informació i documentació del programa segons els procediments i eines informàtiques de Barcelona Activa i del Servei d'Ocupació de Catalunya per la correcta gestió i justificació de les accions.

Titulació requerida

Grau universitari, preferentment en la branca de les Ciències Socials: psicologia, psicopedagogia, pedagogia, ciències humanes o similar

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en l'àmbit del desenvolupament local, polítiques d'ocupació, processos d'orientació i tutorització, mercat i sectors professionals, gestió formació, prospecció empreses i reclutament, els recursos humans i les tècniques de motivació.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà. Es valorarà el domini d'altres idiomes, especialment de l'anglès.

Experiencia

Imprescindible 3 anys d'experiència a nivell tècnic en projectes ocupacionals adreçats a persones en situació d'atur, preferentment col·lectiu de joves.

Tipus de contracte

Obra o Servei vinculat a la convocatòria anticipada per a l'any 2020 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars de la Línia 1, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Resolució TSF/3520/2019)

Altres dades de contractació

INICI CONTRACTE: 01-10-2020
FINALITZACIÓ CONTRACTE: 30-04-2021
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup. Prof. 2. Niv. Sal. 5. 33.488,93 € bruts anuals

Data límit CV

16/09/2020

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

TEC ORI SINGULARS.pdf TEC ORI SINGULARS.pdf