saltar navegació

Menú principal

Tècnic/a d'Ocupació/Formació (desembre/18)

Missió del lloc de treball

Implementar les accions previstes en el programa adscrit per tal de contribuir a la millora de l'ocupabilitat i afavorir la inserció laboral de diferents col·lectius en situació d'atur.

Responsablilitats

- Orientar professionalment i tutoritzar als participants que estan en procés de recerca de feina acompanyant-los en la definició del seu objectiu professional, facilitant la seva participació en recursos que millorin les seves competències professionals.
- Implementar les accions previstes en el programa objecte d'intervenció: captació i selecció de participants, disseny d'itineraris integrals i personalitzats d'inserció; organització, seguiment i/o impartició de sessions grupals; seminaris de motivació, orientació professional i recerca de feina; seminaris de capacitació sobre competències transversals, així com les accions específiques dels Programes de referència.
- Coordinar-se amb els equips tècnics del projecte i d'altres àrees de Barcelona Activa, i amb les entitats i recursos externs complementaris per als participants.
- Orientar i derivar als i a les participants vers l'oferta formativa professionalitzadora prevista, fent el seguiment de les estades de pràctiques no laborals en empreses de diversos sectors.
- Fer el seguiment personalitzat dels usuaris en les diverses fases dels itineraris, inclosa la fase de pràctiques en empreses,  l'acompanyament a la inserció i el seguiment posterior dels i les participants inserits en el mercat laboral.
- Participar, segons els requeriments del Programa, en la derivació, adaptació i integració dels/de les participants en l'empresa contractant, coordinant i supervisant de forma conjunta amb el tutor designat per l'empresa el procés d'aprenentatge al llarg del contracte laboral previst.
- Potenciar la recerca activa de feina fent especial èmfasi en  l'ús de les  Tecnologies de la Informació i Comunicació i les aplicacions multimèdia pròpies de Barcelona Activa.
- Realitzar tasques d'intermediació i de prospecció d'empreses, vetllant per l'adequació dels diferents perfils professionals del projecte a les vacants d'ofertes que s'identifiquin, en coordinació amb la Direcció de Serveis a l'Empresa i concretar els plans formatius de cada lloc de treball en el cas que correspongui.
- Gestionar ofertes de feina, intermendiant entre les necessitats de les empreses i les persones candidates, dissenyant accions formatives adhoc a l'oferta per augmentar l'ocupabilitat dels candidats i candidates.
- Dissenyar, implementar i avaluar els projectes de formació, seleccionar els experts docents, seleccionar l'alumnat, fer seguiment del curs, elaborar el materials pedagògic, coordinar infraestructures per a la docència, fer el seguiment econòmic i financer del curs, fer la justificació pedagògica i econòmica del mateix.
- Recerca d'empreses i institucions per a la realizació de pràctiques formatives.
- Fer seguiment de les persones insertades o en pràctiques a les empreses, quan sigui necessari.
- Elaborar informes, memòries i indicadors de seguiment i impacte de les diferents actuacions relacionades amb el Programa.
- Generar continguts i coneixement relacionats amb l'orientació professional, el mercat de treball, sectors econòmics i tendències del món laboral i els recursos humans. Actualitzar permanentment i aprofundir sobre aquests coneixements.
- Gestionar la informació i documentació del programa segons els procediments i eines informàtiques de Barcelona Activa i del Servei d'Ocupació de Catalunya per la correcta gestió i justificació de les accions.

Titulació requerida

Grau universitari, preferentment en psicologia, psicopedagogia, pedagogia, ciències humanes o similar.

Formació addicional

Es valorarà formació addicional en:
Informació, orientació i inserció professional:
Metodologies didàctiques incloent-hi l'ús de noves tecnologies; estratègies d'inserció per a persones en situació d'atur.
Prospecció d'ocupació: identificació de tendències del mercat laboral, necessitats formació i contractació a les empreses.
Recursos humans: processos de selecció, desenvolupament de persones.
Gestió de la formació: qualitat aplicada a la formació
Tècniques de motivació i conducció d'equips.
Informàtica: Windows, Office (Word, Excel, Power Point, Access), Outlook, Internet.
Es valorarà el coneixement d'altres idiomes, especialment de l'anglès o francès.

Idiomes

Imprescindible nivell alt de català i castellà.

Experiencia

Imprescindible 3 anys d'experiència a nivell tècnic en projectes ocupacionals adreçats a persones en situació d'atur, preferentment col·lectius més vulnerables i joves.

Tipus de contracte

En funció de les vacants a cobrir en el marc dels diferents Programes o de la baixa a cobrir (IT, maternitat)

Altres dades de contractació

CONTRACTACIÓ: Procés de selecció vinculat a contractacions temporals
INICI CONTRACTE: Contractació vinculada a la concessió de l'atorgament corresponent (Programes d'ocupació/formació) o en el moment en què es produeixi la baixa
FINALITZACIÓ CONTRACTE: En el moment en què finalitzi el Programa assignat o en el moment en què finalitzi la baixa
SALARI I CATEGORIA PROFESSIONAL: Grup Professional II, Nivell salarial 5; Salari, per jornada complerta de 37,5 hores setmanals, corresponent a 32.029,74 € bruts anuals

Data límit CV

07/12/2018

Descarregueu l'oferta de treball en pdf

Tecnic Ocupacio Formacio.pdf Tecnic Ocupacio Formacio.pdf