saltar navegació

Menú principal

Inici » Perfil del contractant

Perfil del Contractant

Licitacions per a la contractació de bens i serveis

Publicitat de les licitacions a partir de l'1 de juliol de 2016

L'Acord de la Comissió de Govern de 5 de maig de 2016 (BOPB de 23/05/2016) acordà la vinculació del perfil del contractant de les entitats amb participació majoritària municipal en la Plataforma de Serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. El Protocol de la Gerència Municipal de 27 de maig disposà l'u de juliol de 2016 com a data màxima d'incorporació efectiva del Perfil del contractant a la Plataforma de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència, a partir d'aquesta data, l'òrgan de contractació de Barcelona Activa, SAU SPM publicarà les licitacions en aquesta Plataforma.

Licitacions publicades a partir de l'1 de juliol de 2016Licitacions publicades abans de l'1 de juliol de 2016

Podeu consultar les licitacions publicades abans de l'1 de juliol i accedir als seus plecs reguladors. Igualment podeu consultar les licitacions adjudicades durant l'any present.

Barcelona Activa adverteix que els textes dels plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques, així com les dades dels anuncis publicats en el diaris oficials que s'ofereixen en aquestes pàgines, estan destinats a un ús exclusivament informatiu i, per tant, no tenen validesa jurídica.

Altres informacions, formularis i models

Licitacions en tramitació

No existeixen resultats per la cerca realitzada