saltar navegació

Menú principal

Línies d'activitat/Ocupació

Avançant cap a un mercat de treball cohesionat que té en compte els col·lectius amb més dificultats

L'ocupació és un factor necessari per al desenvolupament personal i la cohesió social. Barcelona, com les grans ciutats desenvolupades, disposa d'un mercat de treball molt actiu i dinàmic que conviu amb bosses d'atur estructural. En aquest context esdevé prioritari el desenvolupament de polítiques mixtes d'ocupació i inserció, amb l'objectiu que les persones, com sobretot aquelles amb especials dificultats, gaudeixin de més eines que permetin millorar la seva ocupabilitat i les seves perspectives de futur. 

Barcelona Activa dissenya programes per donar respostes adequades i innovadores a les persones que cerquen una ocupació, conjugant les seves necessitats i també les de les empreses, perquè només així, observant la realitat empresarial, es pot assegurar l'eficàcia de les accions en termes d'inserció en el mercat laboral.

La línia d'ocupació compta amb els equipaments del Convent de Sant Agustí i Ca n'Andalet, espais especialitzats en atendre les persones que necessiten formació, orientació i assessorament per a la inserció laboral. 

Barcelona Activa ofereix a les persones que busquen una feina orientació laboral  (Itineraris d'Inserció Professional), formació (formació ocupacional i a mida en sectors amb alta demanda de professionals), programes d'inclusió (Programa d'Inclusió Socio Laboral, Programa Noves Oportunitats d'Accés al treball per a dones, Pla Jove Formació - Ocupació), i programes experiencials que combinen la formació i l'experiència laboral (Escoles Taller, Cases d'Ofici, Tallers d'Ocupació, Plans d'Ocupació).

Per altra banda la formació és un element clau per assolir nivells més alts d'activitat i ocupació, així com nivells més alts de productivitat en el treball i competitivitat en el teixit empresarial. 

Barcelona Activa desenvolupa diferents programes de formació ocupacional i contínua dirigits a persones aturades i treballadors i treballadores en actiu per a millorar la seva inserció laboral i actualitzar els seus coneixements per a que segueixin aportant valor en el seu lloc de treball. 

Les pràctiques professionals, les noves tecnlogies i els sectors emergents són els àmbits de diferenciació de l'oferta de formació ocupacional i contínua de Barcelona Activa que té com a centre de referència l'equipament especialitzat en formació Ca N'Andalet. 


Convent de Sant Agustí. Plaça Pons i Clerch s/n. 08003 Barcelona. Tel. 93 268 43 93. Com arribar.

Ca n'Andalet. Passatge Andalet, 11. 08032 Barcelona. Tel. 93 357 52 52. Com arribar.